RSS
 

Wizja Lokalna, oględziny miejsca a Biegły Sądowy

20 wrz

Właściwie co to jest Wizja Lokalna, Oględziny miejsca?

Czyli trochę definicji:

Wizja lokalna – termin policyjno-prawniczy, urzędowe oględziny terenu, lokalu itp. dla zbadania okoliczności zdarzenia lub stwierdzenia czegoś (wykonania pomiarów, zbadania)
[ Źródło: pl.wikipedia.org ]

Wizja lokalna «urzędowe oględziny terenu, lokalu itp. dla zbadania okoliczności przestępstwa lub stwierdzenia czegoś»
[ Źródło: Słownik języka polskiego PWN ]

Oględziny – oglądanie czegoś lub kogoś przez upoważnioną osobę, komisję.
[ Źródło: pl.wikipedia.org ]

Oględziny – «obejrzenie kogoś lub czegoś przez upoważnioną do tego osobę, komisję itp.»
[ Źródło: Słownik języka polskiego PWN ]

Tyle definicje…

Zarówno Kodeks Karny jak i Kodeks Postępowania Cywilnego bardzo ogólnie poruszają tą kwestię: oględzin czy wizji lokalnej. Sąd może zarządzić taką czynność, zarówno z udziałem Biegłego jak i bez jego udziału…

W KPC mówi o tym: Oddział 5 art. 292~298
Oddział 5
Oględziny

Art. 292. Sąd może zarządzić oględziny bez udziału lub z udziałem biegłych, a stosownie do okoliczności – również
w połączeniu z przesłuchaniem świadków.

Art. 293. Przepisy o obowiązku przedstawienia dokumentu stosuje się odpowiednio do przedstawienia przedmiotu oględzin. Jeżeli rodzaj przedmiotu na to pozwala i nie jest to połączone ze znacznymi kosztami, należy przedmiot oględzin dostarczyć do sądu.

Art. 294. Jeżeli przedmiot oględzin jest w posiadaniu osoby trzeciej, a oględziny mają być dokonane w miejscu, gdzie przedmiot znajduje się, osoba ta powinna być wezwana na termin oględzin i obowiązana jest ułatwić dostęp do przedmiotu.

Art. 295. § 1. Osoba trzecia w ciągu dni trzech od doręczenia jej wezwania może z ważnych przyczyn żądać od sądu wzywającego zaniechania oględzin.
§ 2. Przed rozpoznaniem żądania osoby trzeciej sąd nie przystąpi do oględzin.

Art. 296. Osobę trzecią, która bez uzasadnionych przyczyn nie zastosowała się do zarządzeń w przedmiocie oględzin, sąd skaże na grzywnę.

Art. 297. Osoba trzecia wezwana na termin oględzin ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, oraz wynagrodzenia za utratę zarobku na równi ze świadkiem, a ponadto zwrotu wydatków połączonych z dostarczeniem przedmiotu oględzin.

Art. 298. Oględziny osoby mogą odbyć się tylko za jej zgodą.

tyle Kodeks Postępowania Cywilnego

Logiczne się wydaje, aby z przeprowadzonej wizji lokalnej, oględzin sporządzić protokół, z podstawowymi danymi czyli:
– kiedy czynność miała miejsce (data),
– kiedy czynność była wykonywana (czas wykonania),
– kto był obecny podczas czynności,
– czego czynności dotyczyły, co było wykonane,
– na zlecenie jakiego organu czynności były wykonywane, sygnatura akt, nazwa Sądu,
– uwagi do czynności, stron, pełnomocników, sądu.

Wizja lokalna może być rejestrowana, nagrywana, może być też wykonana dokumentacja fotograficzna takiej wizji.
Temat jest bardzo ciekawy, zatem… ciąg dalszy nastąpi 😉

Temida

***

 

Tagi: , , , ,

Zostaw odpowiedź

 

 
 

statystyka