RSS
 

Słownik turystyczny

Słowniczek, czyli wyrażenia i zwroty najczęściej używane i praktykowane w turystyce.

A
Agent turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

C
Camping, campingi – patrz: Kemping.

CMS – angielski: Content Management System, CMS. System Zarządzania Treścią, jest to strona lub panel administracyjny, który pozwala na samodzielne i bezpłatne zmienianie treści (dodawanie, zmienianie, usuwanie) strony internetowej bez znajomości programowania i jego szczegółów.

CRM – angielski: Customer Relationship Management, CRM. Zarządzanie relacjami z klientami, zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.

D
Dom wycieczkowy (Domy wycieczkowe) – obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów.

G
Grupa turystyczna – zbiorowisko powyżej 10 osób, mających wspólne usługi turystyczne, będących na jednej imprezie turystycznej razem, podróżujących wspólnie razem w tym samym czasie do tego samego miejsca i tymi samymi środkami transportu wspólnie.

Gwiazdki – ustala się dla:
– Hoteli, moteli i pensjonatów – pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami (* 1*, 2* 2**  **, 3* 3*** ***, 4* 4**** ****, 5* 5***** *****).
– Kempingów (campingów) – cztery kategorie oznaczone gwiazdkami [*  **  ***  ****].
– Domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych – trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi (I, II, III).

H
Hotel (Hotele) – obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów.

I
Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.
Organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne za granicą, mają obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL).

K
Kemping (Kempingi, campingi, camping)
– obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych.

Klient – osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

M
Motel (Motele) – obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych.

O
Odwiedzający
– osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz niekorzystającą z noclegu.

Organizator turystyki (TourOperator) – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną.
Organizatorzy turystyki
, organizujący imprezy turystyczne za granicą, mają obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Organizowanie imprez turystycznych – przygotowywanie lub oferowanie, a także realizacja imprez turystycznych.

Ośrodek turystyki rowerowej – niewielki obiekt lądowy (schronisko turystyczne, pensjonat, hotel) położony w pobliżu tras, ścieżek rowerowych i obsługujący turystykę rowerową, wyposażony w pomieszczenia noclegowe, gastronomiczne ewentualnie pomieszczenia na rowery, warsztaty myjnię rowerową. Ośrodki turystyki rowerowej mogą być obiektami tymczasowymi, sezonowymi, lokalizowane są najczęściej w rejonach uczęszczanych tras i szlaków rowerowych.

P
Pensjonat (Pensjonaty) – obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie.

Pilot wycieczek – osobę towarzyszącą, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawującą opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania na ich rzecz usług oraz przekazującą podstawowe informacje, dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca.

Pole biwakowe (Pola biwakowe) – obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach.

Pośrednik turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.

Przedsiębiorca – przedsiębiorcę i przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Przewodnik turystyczny – osobę zawodowo oprowadzającą turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielającą o nich fachowej informacji oraz sprawującą nad turystami lub odwiedzającymi opiekę w zakresie wynikającym z umowy.

R
Reklamacja  – w znaczeniu potocznym żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi. Przede wszystkim żądanie wymiany, naprawy towaru lub ponowne wykonanie, ewentualnie „poprawienie”, usługi, jak również żądanie zwrotu całości lub części kwoty uiszczonej tytułem ceny/wynagrodzenia.

S
Schronisko (Schroniska) – obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów.

Schronisko młodzieżowe (Schroniska młodzieżowe) – obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów.

T
Touroperator – patrz: Organizator turystyki.

Turysta – osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.

U
Usługa hotelarska (Usługi hotelarskie) – krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Usługa turystyczna (Usługi turystyczne) – usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.

W
Wycieczka – rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.

Komentowanie wyłączone.

 

statystyka