RSS
 

Mediacja Turystyczna (Mediacja w Turystyce)

MEDIACJA
Mediacja to próba polubownego i ugodowego doprowadzenia do zakończenia konfliktu, satysfakcjonującego obie strony postępowania z rozwiązania danego konfliktu na drodze dobrowolnej negocjacji prowadzonej przy udziale osoby trzeciej, będącej neutralną wobec stron oraz ich konfliktu, czyli mediatora. Mediator wspiera przebieg całej negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania wypracować kompromis.

Mediacja w sprawach cywilnych
Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania konkretnego zaistniałego sporu, w której strony sporu z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia między sobą. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody, a wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Mediacja Turystyczna (Mediacja w Turystyce)
Przedmiotem mediacji turystycznej mogą być na przykład zaistniałe spory i sprawy między:
– Biurem Podróży a Pilota Wycieczek,
– Biurem Podróży a Hotelarzem,
– Pilotem Wycieczek a Restauratorem,
– Agentem Turystycznym a Touroperatorem,
– Klientem a Biurem Podróży…
„o zapłatę”, „o sprawy pracownicze dotyczące wynagrodzeń (za usługi, za pracę, za pilotaż)”, „o rozwiązanie lub niewykonanie zawartej danej umowy”, „o zadość uczynienie”, „o reklamację”, „o skargę”.
Większość sporów turystycznych można w taki o to ugodowy sposób rozwiązać unikając kosztownego procesu sądowego, stresu i „nerwów”, wydatków i kosztów np. Adwokata czy Radcy Prawnego. Mediacja turystyczna jest też znacznie szybszym rozwiązaniem sporu niż postępowanie sądowe, które w Polsce trwa średnio 2~2,5 roku!

Korzyści mediacji
• Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i co ważne tanie rozwiązanie sporu w formie polubownego, ugodowego porozumienia między stronami.
• Mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych dobrych relacji po zakończeniu sporu.
• Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku osoby: Pilota Wycieczek, Właściciela lub firmy: Biura Podróży, Hotelarza, Przewoźnika.
• Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji i zrozumieniu potrzeb własnych oraz drugiej strony, zmniejsza to obciążenie psychiczne (stres i „nerwy”) związane z całą sytuacją konfliktu.

Jak sprawa trafia do mediacji?
• Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa),
• Mediacja może być po wszczęciu postępowania – na podstawie postanowienia sądu.

• W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
• Każda ze stron konfliktu może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.

Kto wybiera mediatora?
• Mediatora wybierają same strony,
• Mediatora może wyznaczyć sąd – wyznaczając w pierwszej kolejności stałych mediatorów.

Jak długo trwa mediacja?
• Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów, termin ten może zostać jednak wydłużony jeżeli sprzyja to ugodowemu zakończeniu sporu.

Jak przebiega mediacja?
• Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.
• Mediator wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego oraz zadaje pytanie, czy strony wyrażają zgodę na mediację. Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą też odbywać się indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
• Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.
• Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
• Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

Jak kończy się mediacja?
• Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.
• W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie.
• Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
• Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
• Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
• W przypadku braku ugody, strony mogą nadal dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Komentowanie wyłączone.

 

statystyka